به نوشته روزنامه رسالت به نقل از شبکه تلويزيوني يورونيوز،يکي از جزاير مجمع الجزاير هاي واقع در درياي چين شرقي بار ديگر باعث تنش بين پکن و توکيو شده است. روز سه شنبه چهار ژاپني که در بين آنها مسئولان سياسي نيز حضور داشتند بدون اينکه مجوزي داشته باشند به اين مجمع الجزاير نزديک شدند. توکيو کنترل اين جزاير را که چين مدعي حاکميت بر آنهاست در اختيار دارد. ژاپن اعلام کرده است که اين گروه چهار نفره براي صيادي به اين مجمع الجزاير پا گذاشته اند. اما ظاهرا هدف ژاپن ارسال پيامي براي چين بوده است.مقامات چين با اين ادعا که اين جزاير بخشي از
زمان هاي قديم بخشي از چين است از خود واکنش نشان دادند. مقامات چين، حاکميت اين کشور بر اين جزاير را قطعي دانستند. اين حادثه جديد احتمال دارد باعث تحرکات ملي گرايان چيني شود.احتمال دارد که اين ملي گرايان چيني با سفر به اين مجمع الجزاير به اقدام ژاپني ها پاسخ دهند. در حالي که چين و ژاپن امسال چهلمين سال عادي شدن روابط ديپلماتيکشان را جشن مي گيرند، اين احتمال وجود دارد که تنش بين اين دو کشور به اوج خود برسد.