به گزارش خبرانلاین،۲۲۳ سال پیش (۱۷۸۹) در چنین روزی اولین انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار شد و طی آن، جرج واشنگتن، رهبر مبارزان استقلال طلب به عنوان اولین رییس جمهور انتخاب شد. تا پیش از آن ایالت های آمریکا با قانون کنفدراسیون اداره می شدند که در سال ۱۷۷۷ تدوین شده بود. در زمان تصویب این قانون، آمریکا شامل ۱۳ بخشِ تحت مستعمره انگلستان بود. این ایالات سالها برای استقلال خود با نیروهای انگلیسی جنگیدند تا اینکه جرج واشنگتن، از رهبران و مبارزان استقلال طلب آمریکا در انتخابات ۷ ژانویه ۱۷۸۹ به عنوان اولین رییس جمهور آمریکا انتخاب شد. جرج واشنگتن از سال ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۷ رییس جمهور آمریکا بود.
مجلس آمریکا بعد از این انتخاب در نیویورک با تشکیل جلسه، شکل های مختلف حکومت برای ادارۀ ایالات را مورد بررسی قرار داده و تغییراتی را در قانون اساسی اعمال کرد که طی آن ۱۳ ایالت آمریکا رسماً اعلام موجودیت کردن