به گزارش مهر،"فهمی هویدی" اخیرا در یک گفتگو آخرین نظرات خود درباره تحولات مصر را بیان کرد.
وی با اشاره به دو وجه مثبت و منفی تحولات در مصر اظهارداشت: دید مثبت از موفقیت آمیز برگزارشدن انتخابات، نزدیک شدن انتقال قدرت به غیرنظامیان و ایجاد پایه های تشکیل مصر جدید ناشی می شود. اما دیدگاه منفی از خفقان موجود در مصر و فضای عدم اعتماد ناشی از اشتباهات شورای نظامی مصر ایجاد شده است.

این تحلیلگر و نویسنده برجسته مصری در ادامه وضعیت اقتصادی این کشور را چندان خوب ارزیابی نکرد و گفت: سرمایه گذاری خارجی در مصر کاهش پیدا کرده وضعیت اقتصادی در حالت بحرانی قرار گرفته است.

هویدی تاکید کرد: شورای نظامی مصر نیز در نظر دارد با تسریع در روند محاکمه مبارک و پرداخت غرامت به خانواده های شهدا و درمان و پیگیری وضعیت زخمی شدگان با جامعه آشتی کند، اما کسی نمی داند با توجه خونی که بر زمین ریخته شده این بحران چگونه پایان می یابد.

خاطرنشان می شود در حوادث اخیر قاهره دهها نفر در تظاهرات علیه شورای نظامی مصر کشته و زخمی شدند.