به گزارش فارس در ترکیه،تانر ایلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه بر اینکه آیا ترکیه تمایل ندارد مانند ایران از انرژی هسته ای استفاده کند، اظهار داشت که تمامی تلاش ترکیه تبدیل شدن به کشوری است که انرژی تولید کرده و آن را در راه درست مصرف کند.

وی در مورد فعالیت ترکیه در زمینه احداثنیروگاه های هسته ای نیز خاطرنشان کرد که شرکتی که مسئولیت احداثنیروگاه هسته ای در مرسین را گرفته پیش پرداخت اولیه به مبلغ هفتصد میلیون دلار را دریافت کرده و این مبلغ ظرف مدت دو سال به ۲.۴ میلیارد دلار بالغ خواهد شد و بدین ترتیب اولین گام های اساسی برای احداثنیروگاه هسته ای در ترکیه برداشته شده است.

ایلدیز در ادامه تصریح کرد که ترکیه مصمم به تاسیس نیروگاه های هسته ای بوده و تغییری در این تصمیم ایجاد نشده است.

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در ادامه با اشاره به اهمیت انرژی هسته ای در عرصه صنعتی شدن و توسعه فناوری و نیاز بخش های مختلف به این انرژی بار دیگر خاطرنشان کرد که دولت این کشور در زمینه دستیابی به انرژی هسته ای که بیش از چهل سال است نتوانسته اند به آن دست یابند، مصمم است که به آن دست یابد.