بە گزارش فارس، روز گذشتە تعدادی از جوانان لیبیایی در اعتراض بە حضور سرمایەداران اسرائیلی در پروژەهای نفتی لیبی، پرچم جعلی رژیم غاصب صهیونیستی را در کف تمامی دسشوییهای فرودگاە بینالمللی طرابلس نصب کردند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شدە، نصب این پرچم جعلی در دسشویی‌های فرودگاە طرابلس باعثتعجب مسافران خارجی این فرودگاە شد و مسافران کشورهای مسلمان نیز بە شدت از این اقدام جوانان لیبی استقبال کردند.

" محمد البشیر " از مبتکران طرح نصب پرچم اسرائیل در فرودگاە لیبی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزرای فارس ضمن موفقیت آمیز خواند این طرح، اظهار داشت: خوشبختانە این اقدام جوانان لیبی با استقبال گستردە مسافران کشورهای مسلمان مواجە شد.

البشیر هدف از این اقدام را اعلام انزجار جوانان لیبی از رژیم غاصب اسرائیل دانست و گفت: ما می‌خواهیم بە دنبا نشان دهیم کە مخالف سرسخت سرمایەداران اسرائیلی در پروژەهای نفتی لیبی هستیم.

چندی پیش برخی از روزنامەهای لیبی اعلام کردند چندین سرمایەدار اسرائیلی بە منظور سرمایەگذاری در پروژەهای نفتی لیبی وارد طرابلس شدەاند.