به گزارش پرس تی وی،وي گفت: "ما در امريکا همچنان در جامعهاي زندگي ميکنيم که تحت تاثير نژاد و طبقات زندگي است و در اثر سياستها از جلا افتاده است."

مدیر " صلح از طریق بنیاد عدالت " همچنین گفت سیاست‌های زشت و امپریالیستی موجب شده است ارزش‌های مذهبی در امریکا رنگ ببازد. "

وي همچنين گفت جامعه امريکا از دهه ۱۹۶۰ که دکتر مارتين لوتر کينگ براي عدالت مبارزه کرد تاکنون همچنان به عدالت نياز دارد.