"توفیق الشعبي" روز چهارشنبه در مصاحبه با العالم, گفت: فتنه فرقه اي و قوميتي در يمن ايجاد نخواهد شد، زيرا هيچ زمينه اي براي چنين فتنه اي در اين كشور وجود ندارد، اما عربستان با اموال خود براي ايجاد فتنه در يمن تلاش مي كند.

وی افزود: هر روزی که به عمر انقلاب یمن افزوده می شود، واقعیت های بیشتری روشن تر و دروغگویی گروه های مدعی حمایت از انقلاب آشکارتر می شود.

الشعبی خاطرنشان کرد: انقلاب یمن باعثرسوا شدن گروه های برخوردار از حمایت عربستان و آشکار شدن ماهیت دو گروه رقیب شد؛ ماهیت این دو گروه رقیب که خود را حامی انقلاب معرفی می کردند، آشکار شد و مردم دانستند که این دو گروه برای نیل به اهداف خاص خود تلاش می کردند، در حالی که ندانسته در جهت تأمین منافع عربستان و در مسیری جدا از مسیر انقلاب حرکت می کردند.

الشعبي گروه علي محسن الاحمر، ژنرال جدا شده از علی عبدالله صالح، را به اجرای توطئه عربستان برای تفرقه افکنی متهم كرد و گفت: انقلابيون بايد اين واقعيت را بدانند كه دولت مدني با منزوي كردن ديگران يا تحميل افكار افراطي خود محقق نخواهد شد، لذا ما بايد از افراطيوني كه براي نيل به اهداف خاص خود مدعي حمايت از انقلاب هستند، دوري كنيم.