به گزارش افکارنیوز،

این اقدام در راستایی بهبود وضعیت نقش زنان در جامعه سنتی و بسته عربستان انجام شده است.

از دوم تیرماه گذشته، در عربستان به زنان اجازه داده شد که رانندگی کنند و برای اولین بار برای آنها گواهی‌نامه رانندگی صادر شد.

از دوم تیرماه گذشته، در عربستان به زنان اجازه داده شد که رانندگی کنند و برای اولین بار برای آنها گواهی‌نامه رانندگی صادر شد.