به نوشته روزنامه کیهان، با وجود دشمني ها و كينه ورزي هاي دولت انگليس اصرار براي دعوت از گروههاي هنري انگليسي جاي تأمل دارد.
از سوي ديگر بايد گفت متأسفانه دبير بخش راديو-تأتر جشنواره تأتر فجر امسال، هيچ گونه سنخيتي با انقلاب ندارد. ا-آ كارمند راديونمايشي است كه در طول دوران فتنه آمريكايي- اسرائيلي در نقش وكيل مدافع فتنه گران در راديو و دانشگاه آزاد، ظاهر شد.