به گزارش افکارنیوز،

گروه های سیاسی لبنان بر سر توزیع پست ها در راستای تشکیل کابینه جدید به توافق اولیه دست یافتند.

بر اساس این گزارش، طبق اعلام این پایگاه لبنانی، توافق اولیه گروه های سیاسی به شرح ذیل است؛

وزارتخانه برای جریان المستقبل: ۵ سنی و یک مسیحی مارونی.

*۶ وزارتخانه برای جریان آزاد ملی: دو مسیحی مارونی، دو ارتدوکس، یک ارمنی ارتدوکس و یک کاتولیک.

*۵ وزارتخانه تحت اختیار رئیس‌جمهور: یک سنی، یک مسیحی مارونی، یک دروزی، یک ارتدوکس و یک کاتولیک.

*۴ وزارتخانه برای حزب "القوات اللبنانیه": یک ارتدوکس. یک مسیحی مارونی، یک کاتولیک و یک ارمنی کاتولیک.

*۱ وزارت خانه برای جریان المرده: یک مسیحی مارونی.

*۲ وزارتخانه برای حزب سوسیال: دو دروزی.

*۳ وزارتخانه برای حزب الله: سه شیعه.

*۳ وزارتخانه برای جنبش أمل: سه شیعه.

منابع لبنانی اعلام کردند که به احتمال فراوان سلیم الجریصاتی به عنوان وزیر دادگستری در کابینه جدید لبنان معرفی خواهد شد.

این منابع همچنین تأکید کردند که تا بدین لحظه هیچ توافقی میان گروه های سیاسی بر سَر اسامی و شخصیت ها برای تصدی پست های وزارتی حاصل نشده است.