به گزارش افکارنیوز،

تمام وزرا و معاونین همچنین اعضای دولت حق سفر خارجی اضافی ندارند غیر از وزیر تجارت و بازرگانی که از این قانون مستثنی خواهد بود.

خان تأکید کرد: اعضای کابینه در سفرهای خارجی خود نمی‌توانند اعضای خانواده، خدمتکاران یا افراد فاقد مسئولیت دولتی را همراه ببرند.

وی افزود: تمام اعضای کابینه باید از هواپیمای عمومی برای سفر خارجی خود استفاده کنند و حق سفر با هواپیمای خصوصی را ندارند.

طبق تصمیم عمران‌خان فقط رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دادگاه عالی، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی می‌تواند برای سفرهای خارجی از هواپیمای خصوصی استفاده کنند.

خان تأکید کرد: اعضای کابینه نمی‌توانند با استفاده از مزایای دولتی برای سفر تفریحی به خارجی از کشور سفر کنند.

همچنین در اجلاس کابینه پاکستان در تاریخ 20 آگوست تصویب شد که اعضای کابینه نمی‌توانند برای سفر خارجی جهت معالجه از خدمات دولتی استفاده کنند.