به گزارش افکارنیوز،

قرار است کابینه رژیم صهیونیستی با ساخت این واحدهای مسکونی در شهرک مذکور واقع در میان قدس اشغالی و اریحا در کرانه باختری موافقت کند.

وزیر مسکن رژیم صهیونیستی تاکید کرد که با اجرای این پروژه تعداد ساکنان شهرک معالیه ادومیم به صورت محسوسی افزایش می یابد. وی افزود که رژیم صهیونیستی باید به پیشروی خود در منطقه قدس اشغالی ادامه دهد.