به گزارش افکارنیوز،

«هارت ویگ لوگر» وزیر دارایی اتریش در سخنانی با اشاره به افزایش میزان بدهی های دولت ایتالیا به اروپا اظهار داشت: کسری بودجه در ایتالیا به بی سابقه ترین وضع خود رسیده است.

وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت تا ایتالیا بدهی های خود به اروپا را تسویه کند.

وزیر دارایی اتریش که کشورش در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد همچنین خاطرنشان کرد: پیشنهاد می دهم وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تشکیل نشستی ویژه موضوع بدهی های ایتالیا را مورد بررسی قرارداده و در این باره تصمیم مقتضی را اتخاذ کنند.

لوگر با اشاره به انتخابات آتی اروپا گفت: اروپا روزهای حساسی را پیش رو دارد، به همین دلیل نمی تواند توان مضاعف خود را بر روی مسائلی مانند بدهی ایتالیا متمرکز کند.