به گزارش ایسنا، پس از آنكه شهر نيويورك آمريكا در روزهاي پاياني سال ۲۰۱۱ ورود ۵۰ ميليونمين گردشگرش را جشن گرفت، بررسيها نشان ميدهد اين شهر گرانترين هتلهاي جهان را نيز در اختيار دارد.

به گزارش روزنامه‌ی دیلی میل، شهر نیویورک با میانگین ۱۵۰ پوند برای هر شب اقامت، دارای گرا‌ن‌ترین هتل‌های جهان است و پس از آن شهرهای ریودوژانیرو در برزیل و زوریخ در سوئیس در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

نيويورك در سال ۲۰۱۰ ميزبان نزديك به ۴۹ميليون گردشگر بود كه در اين ميان مجسمهي آزادي در جزيرهي آزادي با ۹۳ متر ارتفاع، خيابان والاستريت در محلهي منهتن كه محل استقرار بزرگترين مراکز اقتصادي آمريکاست و کليساي تاريخي ترينيتي سه جاذبهي اصلي گردشگري نيويورك هستند.