این مرد اخل سن پترزبورگ بوده و هوس کرده در دمای زیر ۲۳ درجه آب تنی کند.آیا شما حاضرید چنین کاری کنید؟