نیکولا سارکوزی رئیسجمهوری فرانسه به آمریکا و اسرائیل دوستی شهرت دارد

نیکولا سارکوزی که روزهای منتهی به انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری را پشت سر می گذارد دست به تبلیغات انتخاباتی فراوان می زند. وی در دیدار با گلعاد شالیط سرباز اسرائیلی که سه سال در اختیار نیروهای حماس بوده و سال گذشته در ازای آزادی بیش از ۱۰۰۰ زندانی فلسطینی آزاد شد به ایران هشدار داد که نمی تواند به تسلیحات هسته ای دست یابد!