به گزارش افکارنیوز،

خبـرگـزاری فرانسـه، یونیسـف نسبت به مخاطره افتادن جـان بیش از یک میلیـون کودک به دلیل منـازعات و درگیری در خاورمیـانه هشدار داد.

صـندوق کودکان سازمـان ملل متحـد هشـدار داد با فرا رسیدن زمستـان و فصـل سرما، جان بیش از یک میلیـون کودک در خاورمیـانه به خطر افتاده است. روز سه‌شنبه یونیسـف پیش‌بینی کرد یک میلیـون کودک قربانـی منازعـات و درگیری‌هـا در خاورمیانه، به دلیل فرا رسیـدن فصل سرمـا و زمستـان با این خطر روبرو هستند که در «سـرما رها شـوند» و به دلیل کمبـود امکانات و وسائـل، حـمایت و پشتیبـانی از آن‌ها ممکن نباشد.

«ریت کاپلار»، مدیـر منطقـه‌ای یونیسـف در غـرب آسیـا و شـمال آفریقـا، گفت: «سالیان متمـادی جنگ و نزاع، جابـجایی و بی‌خانمانی، بی‌کاری و فقـر سبب شده است تا منابع مـالی خانـواده‌ها تقریبا به صفـر برسد.»

صنـدوق کودکـان سازمان مـلل متحـد همچنین تاکیـد کرد به منظور فراهم کردن کمـک بشردوستـانه به کـودکان در معرض خـطر، به ویـژه تامیـن پوشـاک و لبـاس برای آنان، با کسـری مـالی 33 میلیـون دلاری معـادل دو سوم از کل ایـن مبلغ روبرو است. بـاران و سرمـا شرایط فوق‌العـاده سخـتی را برای این کودکـان به ویژه در کمـپ‌ها و پنـاهگاه‌های مملو از جمعیت، با کمترین سطح حمایت و پشتیـبانی ایجاد کرده است.

در بیانیـه‌ای که مدیر منـطقه‌ای یونیسـف منتشر کرده، آمـده است: «با فرا رسیدن سرمـا و بـاران در منطـقه خاورمیانـه و آفریـقای شمـالی، نزدیک به یک میـلیون کودک متاثـر از خطرات، در معـرض رها شدن در سرمـا قرار دارند.»

وی افزود: «کمبـود مـواد غـذایی و مراقبـت‌های بهداشتی سبب شده تا کودکـان بسیار ضعیف شده و در چنـین شرایطی بـزرگ شوند؛ بنابراین برای ابتـلا به بیماری تنفسی و رنج بردن از بیمـاری‌های هیپـوتـرمی (سرما زدگی) مستعـد باشند.»

صنـدوق بیـن‌المللی کـودکان در نظر دارد در فصل زمستـان برای حدود یک میلـیون و سیصـد هزار کودک در سوریـه، عـراق، اردن، لبنـان، ترکیـه و در مصـر لباس گرم، آب آشامیـدنی و سایر حمـایت‌های بـهداشتی را تهیه کند.