به گزارش افکارنیوز به نقل از (ايسنا)، ابرقارهها در يك چرخه چند صد ميليون ساله شكل ميگيرند. آخرين ابرقاره به نام پانگه آ حدود ۲۰۰ ميليون سال قبل شكسته و به دو توده سرزمين تقسيم شد و پس از آن قارههاي آفريقا، آمريكاي جنوبي و استراليا شكل گرفتند.

مدل‌های سنتی پیش بینی کرده بودند که ابرقاره ها یا در همین مکان در اثر فرایند «درون کشیدگی»، یا در طرف مخالف زمین در فرایند «برون کشیدگی» تشکیل می‌شوند؛ اما تحقیقات جدید هر دو مدل مطرح شده را رد می‌کند.

محاسبات نشان می دهد که دو ابرقاره «رودینیا» و «پانگه آ» در زاویه ۹۰ درجه‌ای ابرقاره پیشین شکل گرفته‌اند که این نتیجه با هیچ کدام از دو مدل «درون کشیدگی» و «برون کشیدگی» مطابقت ندارد.

تیم تحقیقاتی دانشگاه ییل مدل سومی موسوم به «اورتو ورژن» را در زمینه شکل گیری ابرقاره ها مطرح کرده‌اند که حتی آینده ابرقاره‌ها در سالهای بعد را پیش‌بینی می‌کند.

«راس میچل» سرپرست تیم تحقیقاتی دانشگاه ییل آمریکا می‌گوید: روش جدیدی برای اندازه گیری فاصله زاویه‌ای بین ابرقاره ها یافته‌ایم و فعالیت های درونی زمین و تغییرات خارجی در سطح به یک اندازه برای ما دارای اهمیت است.

بر اساس مدل «اورتو ورژن»، اقیانوس منجمد شمالی و دریای کارائیب بسته خواهند شد و قاره آمریکا و آسیا در قطب شمال به یکدیگر متصل می‌شوند. در اثر ادغام دو قاره آمریکای شمالی و آسیا در ۱۰۰ میلیون سال آینده، ابرقاره «آماسیا» تشکیل می‌شود.