به گزارش افکارنیوز به نقل ازايسنا ،ملك حمد بن عيسي آل خليفه در گفتوگو با روزنامهي آلماني اشپيگل مدعي شد كه در صورتي كه ايران مواضع خصمانهاي در پيش بگيرد، براي حمايت از تاسيسات استراتژيكش (در مقابل ايران) از كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس درخواست كمك نظامي كرده است.

وی در ادامه گفت، مخالفان متحد به این معنا که از یک جناح واحد باشند و یک فکر و اندیشه داشته باشند، وجود ندارد. برعکس کشورهای دیگر مثل انگلستان، چنین مفهومی از مخالفان در قانون اساسی بحرین وجود ندارد. در بحرین افرادی با دیدگاه‌های مختلف وجود دارند که این مساله خوبی است.

پادشاه بحرين با اشاره به فريادهاي اعتراضآميز عليه خود اذعان كرد كه فريادهاي اعتراضي مبني بر سقوط وي شنيده ميشود، اما ادعا كرد، اين امر دليلي براي زندانيكردن اين افراد نيست. در اينجا تنها مساله رفتارها مطرح است. اما زماني كه آنها فرياد "مرگ بر پادشاه و زندهباد خامنهاي" را سر ميدهند، اين مساله يك مشكل براي وحدت ملي كشور به شمار ميرود.