سفارتهاي اسرائيل در هند و گرجستان هدف حمله قرار گرفتند و نيروهاي امنيتي هند در حال بررسي خودروي متعلق به سفارت اسرائيل بعد از انفجار آن هستند.