سه دههای می شود که هزاران نفر در جشنواره بین المللی مجسمه برف و یخ هاربین گرد هم میآیند تا تماشاگر آثار معماری یخی باشند که سر به فلک کشیدهاند و در شب میدرخشند. هنرمندان مستعد، قطعات عظیم یخ را از دریاچهی سانگ-هوآ جدا میکنند و از آن ها مجسمههای خارق العاده میسازند. جشنواره هر سال پنجم ژانویه به طور رسمی برگزار میشود

کد خبر: 84257