به گزارش العالم ، عبدالرحمان محمد علی عثمان رئیس پارلمان یمن در استان ذمار در مرکز این کشور ربوده شد.

این شبکه به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. به گزارش العالم، عبدالرحمان محمد علی عثمان رئیس پارلمان یمن در استان ذمار در مرکز این کشور ربوده شد.

این شبکه به جزئیات بیشتری اشاره نکرد.