به گزارش افکار به نقل از واحد مرکزی خبر، دربخشی ازاین نامه به کمیته ملی المپیک ایران آمده است ازآنجا که این نقشه را تهیه ‌کنندگان برنامه ویدیویی بازیها تنها به علت زیبایی و ذوق هنری استفاده کرده و هیچگونه هدف سیاسی در کار نبوده است لذا امیدواریم مسئولان ایران عذرخواهی ما را بپذیرند. مسئولان بازیهای گوانگجو دراین نامه با تاکید بر اینکه تحت هیچ شرایطی قصد توهین به کمیته ملی المپیک ایران را نداشته ایم، آورده اند: این بازیها رهنمون صلحی بزرگ توام باپیشرفت و تکامل درمنطقه آسیاست و به همین علت امیدواریم مسئولان ایران نهایت عذرخواهی ما را از این اشتباه غیرعمدی که در ترجمه و بازخوانی پذیرا باشند. در مراسم افتتاحیه شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو مسئولان برگزاری مسابقات به جای خلیج فارس از مجعول خلیج ع ر ب ی استفاده کرده بودند که با واکنش مسئولان کاروان ایران رئیس سازمان تربیت بدنی روبرو شد.