چه اتفاقي براي راننده ميافته اگر يک فراري با سرعت بيش از ۳۲۰ کيلومتر بر ساعت به يک تيرک بخوره؟!

جواب: هیچی!!

مرد فقط چند خراش سطحی(از کمربند) برداشته بود، فقط همین!!

ضرر = ۱.۳ میلیون دلار

راننده داره با مأمور پلیس صحبت می کنه، درست بعد از سانحه!!

به اتاقک راننده نگاه کنید … هیچ خرابی محسوسی وجود نداره!

موتور در قسمت عقب خودرو قرار داره بنابراین راننده در سرعتهای بالا لِه نمیشه!

بله! اين است قدرت فراري!