رجا نیوز، بیشتر این مسافران را گردشگران فرانسوی تشکیل میدادند که با استفاده از یک هواپیمای شرکت ریانایر در حال بازگشت به کشور خود بودند. هواپیمای آنها قرار بود در نزدیکی پاریس فرود بیاید اما با تغییر ناگهانی برنامه به فرودگاهی در جنوب بلژیک رفت.

خدمه هواپیما از مسافران خواستند از هواپیما پیاده شوند تا ادامه سفر آنها با اتوبوس ادامه پیدا کند اما آنها از این کار خودداری کردند. خدمه هواپیما هم پس از قفلکردن دستشوییها و جمعکردن موادغذایی هواپیما را ترک کردند تا مسافران را به پایان تحصن مجبور کنند!