به گزارش ایرنا، قرار بود موضوع ایران، در دستور كار این نشست قرار بگیرد.

بر اساس این گزارش، جلسه شورای حکام ساعت ۱۱ امروز به وقت محلی متوقف شد و بررسی موضوعات دیگر به روز پنجشنبه موکول شد.

پیش از این اعلام شده بود که در نشست پیش از ظهر چهارشنبه، موضوع کره شمالی در دستور کار قرار دارد و کشورها بیانیه های خود را در این خصوص قرائت خواهند کرد.

پس ازکره شمالی قرار بود، موضوع ایران در دستور کار نشست اعضای شورای حکام آژانس قرار گیرد.

از دیگر موضوعات نشست روز چهارشنبه اجرای توافقنامه پادمان در سوریه اعلام شده بود.

نشست فصلی شورای حکام آژانس از روز دوشنبه گذشته در وین آغاز شده است.

خبرنگار ایرنا مستقر در آژانس درحال پیگیری علت توقف نشست شورای حکام است.