هزاران عنکبوت بعد از سیلاب در استرالیابه سرعت در زمینی بالاتر به دنبال سر پناه ، شبکه های گسترده ای ساختند.