هنرمندی به نام رشاد آلاکبارو با بهره گیری از سایه اشیاء روزمره و انعکاس آن بر روی دیوار، توانست نما و پرترهای شگفت انگیز از زندگی شهری پدیدار کند.