به گزارش خبرگزاری مهر، متن سخنان علی اصغر سلطانیه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در خصوص اجرای پادمان در سوریه به این شرح است:

هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آغاز مراتب همبستگی خود را با بیانیه مشترک ایراد شده ذیل این بند از دستور کار که توسط جناب آقای شمعا سفیر محترم مصر به نمایندگی از جنبش عدم تعهد ایراد گردید، ابراز می نماید.

جمهوری اسلامی قبلا نسبت به شیوه بی سابقه ای که در فعالیتهای بازرسی آژانس در حال اجرا شدن می باشد و قطعا منجر به انحراف از شرح وظایف قانونی آژانس خواهد شد، مراتب نگرانی خود را ابراز داشته است.

آقای رئیس،

همانگونه که در نشستهای قبلی شورای حکام بیان داشتم این به طنز تلخی شبیه است در حالیکه قربانی آماج ادعاها و اتهامات قرار گرفته که هدف آن قطعنامه ها و تحریمهای بیشتر می باشد، متجاوز کاملا نادیده انگاشته شده است. رژیم صهیونیستی اسرائیل با نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق و هنجارهای بین المللی مرتکب تجاوز علیه سوریه شد. آنگاه متجاوز و حامیانش با استفاده از ادعاهای دروغین به سناریوسازی پرداخته، آژانس در ماجرا درگیر نموده و سوریه را زیر سوال قرار داده اند که به نظر می رسد یک دور بسته از سوالات و اتهامات است. بنابر این سناریویی که علیه ایران طراحی شد درحال تکرار است.

اتحادیه اروپا و چند کشور غربی این اقدام را محکوم نکرده بلکه فشار را بر سوریه، کشوری که به آن حمله شده بود، قرار داده و با استفاده ابزاری از شورای حکام موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دادند.

در همین حال آن عده از اعضای شورای حکام که در انتقاد علیه سوریه بانگ برداشته اند، چشمان خود را بر رژیم صهیونیستی اسرائیل که زرادخانه هسته ای اش عامل اصلی تهدید علیه صلح و امنیت در منطقه و جهان است بسته اند.

سکوت شرم آور شورای امنیت سازمان ملل که رژیم صهیونیستی را به ادامه تجاوز ترغیب می کند و موضع و اقدام این کشورها و در نظر نگرفتن این چنین واقعیات تلخ قابل پذیرش نمی باشد. من قویا توصیه می کنم که جهت جلوگیری از هرگونه خدشه به اعتبار آنها و به طور کلی آژانس این موضوع مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

آقای رئیس

من یادآوری می کنم که به منظور شفاف سازی منبع آلودگی تنها یک انتخاب وجود دارد و آن نمونه برداری از منبع آلودگی یعنی پرتاب کننده موشک در اسرائیل می باشد. از مدیر کل انتظار می رود که همچنین در هر جلسه از شورای حکام گزارش کند که آیا رژیم اسراییل در خواستهای قانونی برای یک رویکرد فنی را انجام داده یا از دسترسی جلوگیری کرده است.

جمهوری اسلامی ایران از نامه مورخ ۲۰ فوریه سوریه که در آن "سوریه متعهد شده به همکاری با آژانس و درخواست درک شرایط سخت و حساس سوریه که در حال گذر از آن است " استقبال می نماید. جمهوری اسلامی ایران آژانس را برای در نظر گرفتن شرایط سخت در سوریه تشویق می کند.