به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا،باراك اوباما، رييسجمهور آمريكا و ديويد كامرون، نخستوزير انگليس قرار است روز چهارشنبه با يكديگر ديدار و گفتوگو كنند.

بر اساس گزارش روزنامهي گاردين، دو طرف درباره ايران و تحريمهاي نفتي و تحريم بانك مركزي ايران نيز بحث خواهند كرد.