دیدن یک مسابقه بسکتبال توسط دیوید کامرون و باراک اوباما همراه با هاتداگ در جریان سفر کامرون به آمریکا. همچنین همسر دو رئیسجمهور نیز در یک مسابقه تنیس حاضر شدند