مسجد اموی یکی از مسجدهای شهر دمشق است. این مسجد در چهار هزار سال پیش نیایشگاه آتش پرستان بوده و خدای آنان یعنی آذر مورد پرستش قرار می‌گرفته است اما سپس توسط مسلمانان به مسجد تبدیل می شود.

کد خبر: 90913