ساقی بلیغ عکاس سینما با انتشار این عکس نوشت:

محسن کیایی و همسر محترم

 

محسن کیایی