افکار نیوز - با افزایش نه قروش دیگر در هر لیتر بنزین، بهای سوخت در ترکیه یک گام دیگر به پنج لیر در هر لیتر ( حدود چهار هزار تومان) نزدیک تر شد.
اگر چه این افزایش بار دیگر رانندگان ترک را غافلگیر کرد، ولی بسیاری از آنان از اینکه در مدت زمانی کوتاه، چهار بار بهای بنزین افزوده می شود باور نکردند.
تازه ترین افزایش بهای بنزین در ترکیه بعد از ده روز از افزایش قبلی صورت می گیرد و اکنون بهای هر لیتر بنزین در ترکیه، به چهار لیر و شصت و دو قروش رسیده است.
بهای هر لیتر بنزین در ماه ژانویه چهار لیر و سی و شش قروش بود؛ این میزان در ماه بعدی به چهار لیر و چهل و چهار قروش و بعد به چهار لیر و پنجاه و چهار لیر رسید. اکنون فقط ده روز از افزایش قبلی گذشته بود که بهای هر لیتر بنزین در این کشور، با افزایشی دوباره به چهار لیر و شصت و دو قروش رسیده است و رانندگان در این کشور انتظار دارند به زودی، به پنج لیر نیز برسد.
از هر لیری که شهروندان ترکیه برای بنزینی که استفاده می کنند پرداخت می شود، شصت قروش به حساب دولت می رود.