افکار نیوز - به گزارش شبکه تلویزیونی سی سی تی وی، با وجود وامهای کلانی که یونان از اتحادیه اروپا دریافت می کند این کشور هنوز با کسری بودجه زیادی روبروست. به علت سیاستهای ریاضتی که دولت یونان به منظور کم کردن از کسری بودجه و بدهیهای این کشور اتخاذ کرده است، بسیاری از بخشهای دولتی دچار مشکل شده اند.

در آتن کارمندان بیمارستانهای دولتی در اعتراض به ریاضتهای اقتصادی دولت دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. بر اساس برنامه های دولت، به منظور کاهش هزینه ها قرار است چندین بیمارستان در پایتخت یونان ادغام شود.
فوتیس ولاستوس یکی از پزشکان اعتصاب کننده گفت دولت می خواهد با ادغام این بیمارستانها و درمانگاهها بسیاری از کارمندان، پرستاران و پزشکان را اخراج کند از این رو ما باید با این طرح مقابله کنیم.

میزان بیکاری در یونان در سه ماهه چهارم سال گذشته به بیست ممیز هفت دهم درصد رسید که بی سابقه است.
ویکی تسیتسی پرستار یکی از بیمارستانهای آتن گفت دولت با این کار می خواهد به تدریج بیمارستانهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند اما بیماران پول کافی برای پرداخت هزینه های درمان خود ندارند. بویژه با وضع خراب اقتصادی، بسیاری از مردم بیکار هستند و درآمد کافی ندارند. به نظر من این طرح نظام بهداشتی یونان را خراب خواهد کرد و سلامت جامعه را به خطر خواهد انداخت.