به گزارش افکارنیوز به نقل از یورونیوز،"خیابانها را اشغال کنید"، "همه چیز را بلوکه کنید” از شعارهای اعتصاب کنندگان پرتغالی بوده است.

یکی از کارمندان اعتصاب کننده متروی لیسبون می گوید: “این اعتصاب بخاطر تدابیر اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپاست که پاداش سال نو و تعطیلات ما را کاهش داده اند. ”

آنها می گویند این تدابیر باعثشده که تمام کارمندان دولت از جمله بخش حمل و نقل معادل دو ماه از حقوق خود در سال را از دست بدهند.

آرمنیو کارلوس، مسئول یکی از سندیکاهای پرتغال با اشاره به این که این مبارزه ای با مسئولیت مضاعف است، گفت: “این مبارزه ای برای حفظ حقوق آنهایی است که از حقوق خود برخوردارند و همچنین مبارزه برای دفاع از حقوق نسلهای آینده است. ”

این اعتصاب از روز پنجشنبه بخش حمل و نقل ریلی، دریایی، کارمندان شهرداری و تعدادی از بیمارستانهای پرتغال را دربر گرفته است.