سرباز آمریکایی که ۱۶ افغان را به ضرب گلوله کشت تاکنون با کوچکترین مجازاتی روبه رو نشده است