کودک یهودی: پدر من به من گفته شما شرور، تروریست و حیوان صفت هستید.

کودک فلسطيني: ولي پدر من چيزي بهم نگفته. آخه پدر تو اون رو کشته.