ریبین سلام عضو حزب دموکرات کردستان عراق به نخست وزیری محمد توفیق علاوی واکنش نشان داد.

اخبار بین الملل - وی افزود:مکلف شدن علاوی گامی به جلو است و ما آنرا مثبت می دانیم و بهتر از هرج و مرج دامنه دار در عراق است.

سلام گفت: این گام سرآغاز مشکل جدید است زیرا نخست وزیر جدید ماموریت های دشواری دارد که مهمترین آن آماده سازی برای انتخابات زودهنگام و موضوع خروج نظامیان آمریکایی و راضی کردن گروههای سیاسی معترض به نتایج انتخابات و نیز تشکیل دولت قوی که خواسته های تظاهرات کنندگان را برآورده کند، است.

عضو حزب دموکرات کردستان عراق بیان کرد: به هر حال این گامی مهمی است و ما از آن استقبال می کنیم و از ابتدا ما حامی هر نامزد مورد توافق میان گروههای شیعی بودیم.