به گزارش افکارنیوز،

«عثمان الغانمی» رئیس ستاد مشترک ارتش عراق با جنی کاردینیا رئیس هیأت ناتو در این کشور دیدار کرد.

اخبار بین الملل- آنها در خصوص افزایش فعالیت های آموزشی و مشاوره ای این هیأت رایزنی کرد.

دو طرف هم چنین بر اهمیت تقویت همکاری های مشترک برای افزایش توانمندی های ارتش عراق در زمینه های مختلف تاکید کردند.

آنها هم چنین در خصوص ارزیایی عملکرد ناتو طی دوره گذشته در عراق بحث و تبادل نظر کردند.

دو طرف در ادامه، در خصوص دیدارهای صورت گرفته برای از سر گیری عملکرد ناتو در عراق صحبت کردند.