جاکوب زوما، رئیس‌جمهوری پیشین آفریقای جنوبی پیشتر به بهانه نیاز به درمان پزشکی از حضور در دادگاه طفره رفته اما این قاضی حکم بازداشت او را تا از سرگیری دادگاه او در ششم مه نگه داشت.

اخبار بین الملل- وکیل زوما گواهی پزشکی از آنچه یک بیمارستان نظامی توصیف می‌کرد، تقدیم قاضی کرد اما قاضی اعتبار این گواهی و اینکه آیا اصلا یک پزشک آن را نوشته است یا خیر زیر سوال برد.