«محمد توفیق علاوی» نخست وزیر مکلف عراق سخنانی را در خصوص کابینه جدید این کشور مطرح کرد.

اخبار بین الملل- بر اساس این گزارش، وی در سخنانی تأکید کرد: در حال حاضر به تحقق یک دستاورد تاریخی با تشکیل یک کابینه مستقل نزدیک می شویم. 

محمد علاوی اظهار داشت: طی هفته جاری کابینه جدید عراق معرفی خواهد شد.

نخست وزیر مکلف عراق ادامه داد: کابینه از اعضای مستقل و شایسته تشکیل خواهد شد و امیدواریم برای محقق ساختن مطالبات مردم، از سوی پارلمان رأی اعتماد بگیرد.