مهمترین راه حلی که نخست وزیر فرانسه توانسته است در صفحه توییتر خود به مردم پیشنهاد دهد تا شیوع ویروس کرونا مهار شود اینگونه است: "در خانه بمانید، جان انسانها را نجات دهید."