اين شبهنظامي عضو شبكه حقاني در ۲۵ نوامبر در استان خوست واقع در شرق افغانستان دستگير شده است. وي متهم به كار گذاشتن بمبهاي كنترل از راه دور در پايگاههاي نظامي و كاروانها است.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ‌ با دستگیری این فرد، ‌ آمار دستگیری رهبران اصلی شبکه‌ی حقانی در این ماه به ۲۰ تن رسید.

با وجود اينكه نيروهاي ناتو در استانهاي جنوبي قندهار و هلمند مستقر شدهاند و در عقبنشيني طالبان نقش داشتهاند، با اين حال درگيريها در اين استانها كه تحت تاثير حضور شبكهي حقاني است ادامه داشته است.