پزشکان آلمانی در اعتراض به کمبود وسایل محافظت شخصی در مقابله با کرونا برهنه شدن شدند.