پرواز هواپیماهای اسرائیلی به چین به رغم شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان ادامه دارد.