در این فیلم بخشی از اعترافات یک کهنه سربا ز آمریکایی درباره وضعیت اسفناک ارتش آمریکا را می بینید.