شیوه جدید حامیان ترامپ برای توجیه عملکرد فاجعه آمیز دولت آمریکا در مقابله با کرونا

مشاور تجاری کاخ سفید گفت: دولت قبلی مقصر است!