افکار نیوز: "جهاد مقدسی" گفت: احدی نمی تواند موفقیت طرح کوفی عنان را تضمین کند به ویژه که سوریه در معرض سونامی از سوی کشورهای برادر قرار گرفته است.

به گزارش مهر به نقل از شبکه المنار، وی افزود: عربستان با استقبال از عنان مخالفت کرده و وزیر خارجه اش خواستار حمایت از گروههای مسلح در سوریه است.

مقدسی بیان کرد: ما به موفقیت ماموریت عنان پایبندیم، زیرا راه حل سیاسی به نفع ماست و ارتش به توقف درگیری ها ضمن تاکید بر حق واکنش، پایبند است.

سخنگوی وزارت خارجه سوریه ذکر کرد: نوعی جنجال درباره سوریه وجود دارد و کسانی که از راهکار سیاسی در این کشور نگرانند به خاطر این است که تصویر روشنی از واقعیتها ندارند.

مقدسی گفت: کشورهای عربی گزارش ناظران اتحادیه عرب را به زباله دان انداختند امیدواریم که گزارش کوفی عنان به چنین سرنوشتی گرفتار نشود.

وی اظهار داشت: ما از دخالت نظامی نگران نیستیم و برای حمایت از خاک و حاکمیت کشورمان آماده ایم.