افکار نیوز: "مقتدی صدر" در پاسخ به سئوال یکی از طرفدارانش درباره آنچه در شبکه العربیه( یکی از اعضای اسیر شده به وسیله ارتش موسوم به آزاد سوریه خود را طرفدار مقتدی صدر خوانده بود) پخش شده است از آن اعلام برائت کرد.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه السومریه، وی گفت: من از این موضوع تا روز قیامت اعلام برائت می کنم و من از ابتدا دخالت در امور سوریه عزیز را منع کرده ام و بر این موضع باقی هستم.

رهبر جریان صدر اظهار داشت: رسانه ها آنچه خود دوست دارند پخش می کنند به دروغ یا صحیح بودن آن توجهی ندارند و العربیه بهتر است که حقیقت را برای همه آشکار سازد و خبر را تکذیب کند.